با نگه داشتن کلید Ctrl و فشار دادن کلیک چپ ترسیمات تک تک انتخاب می شود و دیگر نمی توان برای انتخاب پنجره باز کرد.
با نگه داشتن کلید Ctrl و فشار دادن کلیک راست منوی کمکی snap باز خواهد شد.
با نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک وسط نوعی از جابجایی نما (pan) تبدیل می شود.
با نگه داشتن کلید Ctrl و کشیدن و انداختن ترسیم (drag & drop) با استفاده از کلیک چپ کپی تولید می کند.
پیشرفته : وظایف دکمه وسط موس
در اتوکد ۱۴ و ماقبل با زدن کلیک وسط موس منویی برای کاربرد بهتر snap باز می شد و از اتوکد ۲۰۰۰ به بعد این قابلیت با استفاده از کلید shift+right click قابل اجرا می باشد و به جای آن کلیک وسط به فرمانpan تبدیل شده است که برای طراحان بسیار راحت تر است . و نیز با نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک وسط می توان به نوعی دیگر نمای ترسیم را جابجا کرد.
با دو بار کلیک وسط کل ترسیم نمایش داده می شود.(معادل فرمان zoom>Extents می باشد)
اگر بخواهیم کلیک وسط را به حالت اتوکد ۱۴ تبدیل کنید در خط فرمان MBUTTONPAN را تایپ کرده و ۰ را وارد می کنید.