چند کاربرد دکمه shiftدر اتوکد:
1- Ctrl+shift+c: copy with base point
2- Ctrl+shift+v: Paste as block(کاربران حرفه ای برای ایجاد سریع بلوک از این روش استفاده می کنند که خود برنامه یک اسم غیر معمول برای آن انتخاب می کند.)
3- در موقع انتخاب یک سری از موضوعات اگر بخواهیم یه موضوع را از حالت انتخاب خارج کنیم با فشار این دکمه و انتخاب آن موضوع از انتخاب خارج می شود.
4- در موقع ترسیم موضوعات با فشار دادن این دکمه موقتاً ORTHO فعال می شود.
5- در موقع ترسیم موضوعات با فشار دادن این دکمه و زدن کلیک راست منوی سریع osnapفعال می شود.
6- در هنگام کار در فضای 3 بعدی با نگه داشتن این کلید و فشار دکمه SCROLL موس موقتاً می توان از حالت ORBITیا چرخش استفاده کرد.
7- در موقع کار با ExtenDdیا trimبا استفاده از این کلید جای دو فرمان موقتاً عوض می شود.
8- در هنگام کار با ابزار fillet یا chamferدر مواقعی که به Radius یا Distanceعددی غیر صفر نسبت داده ایم با نگه داشتن این کلید موقتاً Radius یا Distance ما صفر می شود.