سوال ۱:

T= Max( 1.25*T , 1.4)=Max(1.25*0.8*0.08*30^.75 , 1.4)=1.025

………………………………………………….
سوال ۴

پاسخ: طبق بند ۲-۳-۱۲ استاندارد ۲۸۰۰ نیروی قائم زلزله برابر خواهد بود با:

Fv=2*(0.7AIW)=2*(0.7*0.35*1*(5+3)*10)=39.2 kN

دقت کنید که ضریب زلزله شهر تهران برابر است با A=0.35 و ضریب اهمیت I برای سازه مسکونی برابر یک است. همچنین ضریب ۲ در رابطه فوق به این دلیل اعمال شده که آیین نامه گفته برای بالکن های طره مقدار نیروی قائم باید دو برابر گرفته شود.

——–…………………………………………………….

در سوال ۴ محاسبات ۹۰ با توجه به عدم صراحت متن ایین نامه و فلسفه لحاظ کردن بار زنده بهتر نیست %۲۰ بار زنده در نظر گرفته شود ؟ در این صورت گزینه ۲۷٫۴۴ صحیح خواهد بود .

پاسخ: آیین نامه گفته کل سربار و باید کل بار زنده را منظور کرد (و نه درصدی از آن).

———………………………………………..

پاسخ: سوال ۵:

طبق روابط ارائه شده در بند ۲-۵ استاندارد ۲۸۰۰ مقدار تغییرمکان نسبی واقعی طرح برابر است با:

delta-M=0.7R*(delta-W)=0.7*7*(0.009+0.019)/2=0.0686m

که مقدار مجاز آن برابر است با:

۰٫۰۲۵*h=0.025*3=0.075m

و با توجه به اینکه اندیس پایداری کمتر از یک دهم است، نیازی به منظور کردن اثر P-d نیست و گزینه ۲ صحیح است.

…………………………………………………

پاسخ ۵ :

تغییرمکان جانبی نسبی واقعی برابر است با:

Delta=(0.009+0.019)/2*(0.7*7)=0.0686 m

مقدار مجاز برابر است با:

۰٫۰۲۵*۳=۰٫۰۷۵ m

بنابراین گزینه ۲ صحیح است.

———…………………………………………..

سوال ۹:

سطح بارگیر تیر ۲۴ مترمربع می باشدو طبق رابطه ۱-۳-۶ مبحث ششم درصد کاهش آن ۸٫۷۶ درصد می باشد (گزینه ۳).

……………………………………………………

سوال ۱۰:

گزینه ۳ (۲۸۰) صحیح است. دقت کنید که طبق بند ۶-۳-۶-۲ مبحث ۶ نیازی به افزایش ۲۵ درصدی بارقائم نیست.

……………………………………………………..

سوال ۱۱:

گزینه ۲ (۶۴۲) صحیح است:

(۸۴٫۵*۰٫۸*۴*۲*۱۰*۵)+(۸۴٫۵*۰٫۸*۴*۲٫۲*۵*۱۲٫۵)=۶۴۲۲۰ kg.m

……………………………………………………

سوال ۱۵ دفترچه ۴۰۱ِD

پاسخ: در موقعیت ۱:

sigma=((V/A)^2+(Mc/I)^2)^0.5=((F/(2*30*a))^2+((F*10)*15/(2*a*30^3/12))^2)^0.5=0.037F/a

در موقعیت ۲:

sigma=T/A+Mc/I=F/(2*30*a)+(F*(25-15))*15/(2*a*30^3/12)=0.05F/a

بنابراین تنش حداکثر جوش در موقعیت ۲ بیشتر از موقعیت ۱ است.

——–………………………………………………

سوال ۱۶: ستون AB یک ستون مهارنشده می باشد که انتهای فوقانی آن به صورت مفصلی می باشد. بنابراین طول موثر آن برابر ۲h می باشد.و گزینه ۲ صحیح است.

———…………………………………………………….

در سوال ۱۶ محاسبات ۹۰ قط تیر افقی مفصل شده ولی تیر مایل خرپا که به گره B وصل شده مفصل نیست. آیا این مسئله در طول موثر ستون AB تاثیر ندارد؟

پاسخ:عضو مایل BE یک عضو دو سر مفصل است. حتی اگر عضو مایل مفصل نباشد، از آنجا که ستون AB یک ستون مهار نشده است، ضریب طول موثر آن بزرگتر از یک خواهد بود که تنها گزینه ۲ می تواند صحیح باشد.

برای کنترل و فهم بهتر این موضوع، یک قاب یک طبقه یک دهانه (بدون بادبند) در نرم افزار مدل کنید. سپس پای ستونها را گیردار کرده و اتصال دو دوسر تیر به ستونها را مفصلی کنید. خواهید دید که نرم افزار مقدار K آنرا برابر یک درنظر می گیرد. در حالیکه مقدار K برای این ستون دو است.! در این موارد حتما باید مقدار K را دستی وارد کنید.

——–…………………………………………………….

سوال ۲۲: ضریب یکنواختی لنگر (Cb) بر اساس دیاگرام لنگر تعیین می شود:

Cb= 1.75+1.05*M1/M2+0.3*(M1/M2)^2=1.75+1.05*(-0.5)+0.3*(-.5)^2=1.3

——–………………………………………………….

سوال ۲۳: طبق بند ۲-۳-۱۰-۳ استاندارد ۲۸۰۰:

d=0.05*Aj=0.05*(delt.max/1.2delta.ave)^2=0.05*(1.5/(1.2*1)^2=0.0781

بنابراین گزینه ۳ صحیح است.

———………………………………………….

سوال ۲۴

پاسخ: طبق بند ۱۰-۲-۶-۲-۱ مبحث دهم:

Vn=0.6*Fy*Aw*Cv

و با توجه به اینکه نسبت h/t برابر ۶۰ می باشد، کمانش قطری نخواهیم داشت و مقدار Cw برابر یک می باشد. بنابراین:

Vn=0.6*240*600*10*1=864000 N=864 kN

دقت کنید که طبق تعریفی که در همین بند برای Awآمده است، مقدار مساحت جان براساس ارتفاع خالص جان حساب می شود و نه ارتفاع کلی مقطع.

———…………………………………………..

پاسخ: سوال ۲۹ آرماتور حداقل حاکم است و پاسخ برابر ۷٫۵۶ می باشد.

……………………………………………………

سوال ۳۱

پاسخ: طبق بند ۹-۱۴-۲-۴-۳ مبحث ۹، حداکثر ضریب لاندا برای ۵ سال و با فرض اینکه عضو بتنی فاقد آرماتور فشاری است (بدترین شرایط)، برابر ۲ می باشد. بنابراین تغییر شکل “اضافی” دراز مدت ناشی از خزش برابر است با ۲*۱۲٫۵=۲۵mm . بنابراین تغییرشکل کل آن برابر است با: ۲۵+۱۲٫۵=۳۷٫۵mm

——–…………………………………………………….

سوال ۳۳:

Asb=alpha*beta*b*d*(0.65fc)/(0.85Fy)*700/(700+Fy)

=0.816*0.9137*350*300*(0.65*22.5)/(.85*400)*700/1100=2143 mm^2=21.43 cm^2

از طرفی درصد آرماتور نباید بیش از ۲٫۵ درصد باشد که حاکم نیست.

…………………………………………………………………………………………………….

سوال ۳۹: محل قطع عملی میلگرد تقویتی در ۲ متری بر ستون است. بنابراین محل قطع تئوریک آن در ۱٫۵ متری بر ستون خواهد بود که در این نقطه مقدار مساحت مورد نیاز برابر ۹ سانتیمتر مربع خواهد بود و گزینه یک صحیح است.

…………………………………………………………..

سوال ۴۵: با توجه به بند ۹-۲۰-۴-۳-۳-۱ مبحث ۹ تنش حداکثر در پای دیوار برابر است با:

sigma=P/A+Mc/I=(5000/5/0.4+5000*2.5/(0.4*5^3/12))kN/m2=5.5MPa

که این مقدار باید کمتر از ۰٫۲fc باشد تا نیاز به اجزای لبه ای نباشد. بنابراین مقدار fc برابر ۲۷٫۵MPa می باشد. و در نتیجه رده بتن بایدC30 باشد. و گزینه ۴ صحیح است.

——–……………………………………….

سوال۵۲: ابتدا بارها را به مرکز سطح منتقل می کنیم. که در این صورت مقدار لنگر برابر است با:

M=P*e-M-V*h=1000*0.35-300-100*0.5=0

و تنش حداکثر برابر خواهد بود با:

sigma= P/A+Mc/I=1000/4 =250 kPa

…………………………………………………………..

پاسخ: سوال ۵۶:

sigma1=0.75*((350+100+100)/2/2+0.5*18+0.6*25)=121 kN/m^2

sigma2=(100+100)/2/2+0.5*18+0.6*25=74 kN/m^2

بنابراین ترکیب بار زلزله حاکم است و تنش حداکثر طراحی برابر ۰٫۱۲MPaمی باشد.

…………………………………………………….

در سوال ۵۶به نظر حداکثر تنش طراحی زیر پی رو خواسته که از فرمول ۱D+1.2L+1.2E استفاده می شه بدون استفاده از وزن خاک و پی

تنش زیر پی جهت کنترل فشار وارد بر خاک می باشد و در کنترل این تنش از ترکیب بارهای بدون ضریب استفاده می کنیم (به بند ۷-۴-۳ مبحث هفتم مراجعه کنید).

——–……………………………………………………

پاسخ: سوال ۵۷: در حالت اول جابجایی طبقه اول ۱٫۵ سانتیمتر و طبقه دوم برابر ۳ سانتیمتر است. در حالت دوم جابجایی طبقه اول ۳ سانتیمتر و طبقه دوم ۴٫۵ سانتیمتر می باشد.