شماره ماژیک های کیو کالر(Kurecolor) برای راندو به شرح ذیل میباشد :

۳۴۱،۸۴۱،۵۴۴،۸۴۳،۴۰۴،۱۲۴،۹۰۰،۱۴۰،۷۶۷،۱۰۶،۷۳۲،۵۰۶،۷۶۹،۲۱۷،۳۰۲،۵۲۰