شماره ماژیک های کیو کالر(Kurecolor) برای راندو به شرح ذیل میباشد :

341،841،544،843،404،124،900،140،767،106،732،506،769،217،302،520