این نرم افزار یکی از قویترین برنامه های سه بعدی وحجم سازی می باشد که معماران بزرگ دنیامثل گروه بیگ و استیون هال و دیگربزرگان برای آنالیز کردن از این نرم افزار استفاده میکنند درتحلیلهای خود . پس علت یاد گرفتن این نرم افزار فوق العاده را درک کردید ما در اینجا کتاب جامع آموزشی آن رابه صورت رایگان برای شما قرار دادیم .
null