۱- احداث پیش‌آمدگی  در گذرهای کمتر از ۱۲ متر مقدور نمی‌باشد.

۲- احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی‌متر و برای خیابان‌۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰ سانتی‌متر مجاز می‌باشد.

۳- ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به کف پیاده‌رو، نباید از ۳٫۵۰ متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد.

  پیش‌آمدگی روی پخ دوگذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر ۱٫۵۰ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت  ۳٫۵۰ متر ارتفاع از کف پیاده‌رو بلامانع است.