مدرسه ضیائیه :معروف به زندان اسکندر-
در محلۀ فهادان ، کوچه فهادان مجاورت بقعه دوازده
امام واقع شده است. این پروژه مناسب برای درس مرمت و تاریخ و عناصر مفید می باشد .

که شامل مطالعات کامل ، تحلیل ، سایت ، گوگل ارت ، نقشه ، مقطع ، نما ، پرسپکتیو

و ….. می باشد . پس این پروژه کامل را به صورت رایگان در این سایت ازدست ندهید.
null