گرد آوری مطالعات بیمارستان یکی از مشکل ترین مباحث معماری در طرح ۴ وپایان نامه خواهد بودکه در اینجا قسمت اول این مطالعات و برنامه فیزیکی بیمارستان را قرار دادیم .
null