کلیه معماری ها را با استفاده از یک جدول ساده شرح داده ونیاز به خواندن

کتاب اضافی نداشته؟ دوستانی که امتحان کنکوردارند حتمآ این قسمت را

ازدست ندهند،ریزترین نکته ها در آن قرار داده شده

معماری آتروسکی – معماری روم

معماری صدر مسیحیت – معماری بیزانس

معماری گوتیک

– گوتیک آغازین

– گوتیک پیشرفت

– مشعشع

معماری رومانسک

– سبک کلونی- بورگونی

– سبک آلمان- لومباردی

– سبک نورمان

– سبک توسکان
null