همیشه نوآوری هایی در زمینه ایستگاه اتوبوس و زیباسازی شهری را دیده ایم ولی این پروژه در نوع خود با نوع آوری فوق العاده تحسین همگان را برانگیخته این ایستگاه اتوبوس که که مصالح عمده آن بطری های مصرف شده نوشابه و    LED   در داخل آن است و شب ها نمای زیبایی پیدا می کند با توجه به اینکه هم مصالح آن به نوعی بازیافت تلقی میشود انرژی    LED      ها از صفحه خورشیدی که در سقف ایستگاه تعبیه شده است تامین میگردد این نوع آوری حاصل اندیشه دانشجویان  UK College    است
شایان ذکر است که این ایستگاه فقط طراحی نیست و در   Lexington, Kentucky    آمریکا ساخته شده.

 

 

sustainable design, green design, aaron scales, art in motion, recycled materials, green architecture, bottlestop, scales, lextran, ky

sustainable design, green design, aaron scales, art in motion, recycled materials, green architecture, bottlestop, scales, lextran, ky

 

ایستگاه اتوبوس ازبطری  نوشابه