براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جدول کد رشته‌های مختلف و نوع پروانه اشتغال بکار (اعم از اصلی یا مرتبط) براساس عنوان مدرک تحصیلی دانشگاهی و آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته‌ها از دفتر سازمان‌های مهندسی و امور بین‌الملل وزارت مسکن و شهرسازی به کلیه سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها به شرح زیر ابلاغ شد:

مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱- به فارغ‌التحصیلان رشته‌های اصلی و مرتبط با مهندسی در یکی از رشته‌های ساختمان مطابق جدول کد رشته‌ها (پیوست ۱)، پروانه اشتغال بکار تعلق می‌گیرد. برای دیگر فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط نیز براساس نظر کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها، وضعیت صدور و یا تمدید پروانه اشتغال بکار آنها مشخص خواهد شد.

۲- مدارک لازم جهت طرح و بررسی در کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها، مطابق پیوست (۲) می‌باشد.

۳- دانش آموختگان رشته‌های اصلی اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از ۱۲ باشد. در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می‌توانند پروانه اشتغال بکار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند.

۴- فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم‌ارزی رشته‌های جهت تطبیق با رشته‌ها اصلی مهندسی و صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی (و مرتبط با مهندسی) عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و معماری مطابق پیوست‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ تعیین گردیده است.

۵- کلیه متقاضیانی که واحدهای درسی را مطابق جداول مربوط به آن گذرانیده‌اند، می‌توانند با ارائه ریز نمرات تأیید شده از سوی دانشگاه محل تحصیل خود به دفتر سازمان‌های مهندسی و امور بین‌الملل، درخواست صدور یا تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی نمایند و در صورت وجود کسر واحد می‌توانند فقط پس از بررسی در کمیسیون هم‌ارزی رشته‌‌ها و کسب نظر موافق کمیسیون مذکور، جهت گذرانیدن کسر واحدها در یکی از دانشگاه‌های معتبر برای حداکثر ۴ درس معادل ۱۰ واحد اقدام نمایند.

بدیهی است برای اشخاصی که بدون کسب نظر موافق کمیسیون مبادرت به گذرانیدن کسری واحدها نمایند، هیچ‌گونه حقی ایجاد نخواهد شد.

۶- جهت معرفی کسری واحدها توسط کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها، معدل کل تحصیلی برای دانشگاه‌های دولتی حداقل ۱۴ و برای دانشگاه‌های آزاد اسلامی حداقل ۱۵ الزامی می‌باشد.

۷- به فارغ‌التحصیلان رشته دبیری فنی عمران در سالهای ۷۱-۶۹ از دانشگاه امیرکبیر به استناد صورتجلسه مورخ ۱/۱۰/۷۷ و فارغ‌التحصیلان رشته مذکور از دانشگاه‌های شهید رجایی و مازندران به استناد صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۲/۷۷ برای تمدید، صدور و ارتقاء، پروانه اشتغال بکار مهندسی اصلی با کد ۳۰۰ تعلق می‌گیرد.

۸- به فارغ‌التحصیلان یکی از رشته‌های اصلی ساختمان (داخل کشور) که طی دوره‌های آزاد آموزش عالی (غیررسمی) که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در اسفند سال ۱۳۷۰ به دانشگاه‌ها ابلاغ گردیده و کلمه معادل در گواهینامه این فارغ‌التحصیلان قید شده است، پروانه اشتغال بکار مهندسی (اصلی) در رشته مربوط به آن تعلق می‌گیرد.

– به اشخاصی که تاریخ فارغ‌التحصیلی ایشان قبل از اسفند ماه ۱۳۷۰ باشد پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی در رشته مربوطه تعلق می‌گیرد.

– چنانچه معدل کل آنها زیر ۱۲ باشد، فقط پروانه اشتغال بکار مرتبط تعلق می‌گیرد.

۹- دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های مرتبط با تأسیسات برقی و یا مکانیکی، امکان گذرانیدن کسری واحدها را نخواهند داشت.

۱۰- ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی پایه سه و دو به پایه یک که دارای ۱۲ سال سابقه کار حرفه‌ای پس از فراغت از تحصیل بوده و دوره‌های آموزشی مربوط به ارتقاء پایه مذکور را گذرانیده‌اند بلامانع می‌باشد. بدیهی است دارندگان پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه سه با داشتن ۷ سال سابقه کار حرفه‌ای پس از فراغت از تحصیل و گذرانیدن دوره‌های آموزشی مربوط به ارتقاء پایه می‌توانند نسبت به ارتقاء پایه دو اقدام نمایند.

۱۱- مهندسانی که قبل از اخذ مدرک کارشناسی دارای سابقه کار با مدرک کاردانی باشند، در صورتی‌که دارای مدرک تحصیلی کاردانی معماری و کارشناسی عمران (یا بالعکس) باشد، سابقه کار کاردانی برای دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی فقط برای تعیین حدود صلاحیت نظارت به ازاء هر پنج سال، یک سال و حداکثر ده سال مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

۱۲- کلیه فارغ‌التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی- کاربردی عمران- تأسیسات آبی (یا ساختمان‌های آبی) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران (با کد ۳۲۰) دریافت نمایند.

۱۳- به فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی علمی-کاربردی عمران- آب و فاضلاب و علمی- کاربردی عمران- سد و شبکه از دانشگاه شهید عباسپور پروانه اشتغال بکار مهندسی عمران و یا مرتبط با آن تعلق نمی‌گیرد.

۱۴- به فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران (بورسیه جهاد سازندگی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران، پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران با کد (۳۸۰) تعلق می‌گیرد.

۱۵- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران- راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه ۳، تعلق می‌گیرد.

۱۶- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه و یا عمران – زلزله پروانه اشتغال بکار مهندسی عمران با کد اصلی (۳۰۰) تعلق می‌گیرد.

۱۷- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی (مهندسی عمران- آب) که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی آّبیاری باشند، پروانه اشتغال بکار مهندسی عمران و یا مرتبط با عمران تعلق نمی‌گیرد.

۱۸- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران تعلق می‌گیرد.

۱۹- متقاضیان دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی با کد اصلی رشته عمران آب که فارغ‌التحصیل قبل از سال ۷۶ می‌باشند، در صورت گذرانیدن درس زلزله (۳ واحد) می‌توانند کد اصلی دریافت نمایند.

۲۰- به فارغ‌التحصیلان رشته علمی کاربردی ساختمان فقط پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران (با کد ۳۸۰) تعلق می‌گیرد و همچنین در صورت گذرانیدن دروس تخصصی پروانه محاسبات به آنها تعلق نمی‌گیرد.

۲۱- به دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی آب و فاضلاب و یا سد و شبکه با مدرک کارشناسی ارشد سازه یا زلزله، پایه سه نظارت تعلق می‌گیرد.

۲۲- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی ساختمان پروانه مرتبط با مهندسی عمران (با کد ۳۸۰) تعلق می‌گیرد.

۲۳- فارغ‌التحصیلان مهندسی خط و سازه‌های ریلی از دانشکده راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می‌توانند پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت پایه سه بدون امکان ارتقاء دریافت نمایند.

۲۴- فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد محیط زیست نمی‌توانند از سنوات کارشناسی ارشد برای دریافت صلاحیت نظارت یا محاسبه استفاده نمایند.

۲۵- فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد سازه‌های دریایی نمی‌توانند از سنوات کارشناسی ارشد برای صدور و یا ارتقاء استفاده نمایند.

۲۶- به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی مکانیک-مکانیک ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان با کد (۴۱۰) تعلق می‌گیرد.

۲۷- به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی مکانیک- کشتی سازی پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی‌گیرد.

۲۸- به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی مکانیک- نیروگاه پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی‌گیرد.

۲۹- به فارغ‌التحصیلان رشته مکانیک- ساخت و تولید پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی‌گیرد.

۳۰- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی- طراحی فرآیندها، پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی‌گیرد.

۳۱- به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی مکانیک- تأسیسات تهویه و تبرید پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان (با کد ۴۰۰) تعلق نمی‌گیرد.

۳۲- به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی مکانیک- تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان (با کد ۴۱۰) تعلق می‌گیرد.

۳۳- به فارغ‌التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه‌آهن پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان (با کد ۴۱۰) تعلق می‌گیرد.

۳۴- به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی «برق و الکترونیک» از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۰۰) و به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی (برق- الکترونیک) پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۳۰) تعلق می‌گیرد.

۳۵- فارغ‌التحصیلان کارشناسی مهندسی شبکه‌های انتقال و توزیع و یا مهندسی علمی- کاربردی شبکه‌های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۰۰) دریافت نمایند.

۳۶- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق و مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۱۰) تعلق می‌گیرد.

۳۷- فارغ‌التحصیلان مهندسی کاربردی برق- قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تأیید مدارک تحصیلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۰۰) دریافت نمایند.

۳۸- به فارغ‌التحصیلان رشته علمی – کاربردی معماری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پروانه اشتغال بکار مهندسی معماری با کد (۱۰۰) تعلق می‌گیرد.

۳۹- به فارغ‌التحصیلان رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پروانه اشتغال بکار شهرسازی و یا مرتبط با آن تعلق نمی‌گیرد.

 

پیوست (۱)

معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای

کد رشته‌ها، نوع پروانه اشتغال بکار (اصلی- مرتبط) براساس عنوان مدارک تحصیلی دانشگاهی (کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری)

کد، نوع پروانه و مدرک دانشگاهی

رشته مهندسی

کد پروانه

نوع پروانه

عناوین مدرک تحصیلی دانشگاهی

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اصلی

مرتبط

عمران

۳۰۰

*

�عمران �سازه �ساختمان �راه و ساختمان �سیویل �ساختمان‌سازی (مهندسی عملی، فارغ‌التحصیلان بعد از بهمن ماه ۱۳۵۷ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی)

۳۱۰

*

مرتبط با مهندسی عمران- دبیری فنی

۳۲۰

*

مرتبط با مهندسی عمران- عمران آب

۳۳۰

*

مرتبط با مهندسی عمران- راهسازی

۳۴۰

*

مرتبط با مهندسی عمران- عمران روستایی� مرتبط با مهندسی عمران- ساختمان و تأسیسات کشاورزی

۳۵۰

*

مرتبط با مهندسی عمران- کاربردی

۳۶۰

*

مرتبط با مهندسی عمران- تکنولوژی عمران

۳۷۰

*

مرتبط با مهندسی عمران- ساختمان سازی

۳۸۰

*

�مرتبط با مهندسی عمران� معادل لیسانس مهندسی عمران- عمران �مرتبط با مهندسی عمران- خط و ابنیه �مرتبط با مهندسی عمران- عملی �عمران- ساختمان

نقشه‌برداری

۶۰۰

*

مهندسی نقشه‌برداری

۶۱۰

*

�مرتبط با مهندسی نقشه‌برداری �معادل کارشناس مهندسی نقشه‌برداری

ترافیک

۷۰۰

*

�مهندسی ترافیک� برنامه‌ریزی حمل و نقل

۷۱۰

*

�مهندسی ترافیک � معادل کارشناسی مهندسی ترافیک� راه و ترابری

تأسیسات مکانیکی

۴۰۰

*

�مکانیک (حرارت و سیالات) �الکترومکانیک (مکانیک) قبل از سال ۶۰

�مکانیک خارج از کشور �مکانیک قبل از سال ۶۰ داخل کشور

۴۱۰

*

�مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی �معادل کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)

�کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی و جامدات) �دبیری فنی مکانیک (حرارت و سیالات)

۴۲۰

*

مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان- سردخانه

۴۵۰

*

مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان- شیمی صنایع گاز

تأسیسات برق

۵۰۰

*

�برق (قدرت) �الکترومکانیک (برق) قبل از سال ۶۰ �برق خارج از کشور �الکتروتکنیک

�مهندسی برق و الکترونیک �شبکه‌های انتقال و توزیع

۵۱۰

*

مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی ساختمان �معادل کارشناسی مهندسی برق (قدرت) �دبیری فنی برق (قدرت) �مهندسی برق- مخابرات �مهندسی برق- کنترل �مهندسی کنترل و ابزار دقیق �مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

۵۳۰

*

مرتبط با مهندسی برق (الکترونیک)

معماری

۱۰۰

*

�معماری �معماری (کاربردی- مهندسی عملی) � معماری و تزئینات داخلی (فارغ‌التحصیلان دانشگاه علم و صنعت) � علمی و کاربردی معماری

۱۲۰

*

مرتبط با مهندسی معماری �دبیر فنی معماری �معماری سنتی

۱۴۰

*

مرتبط با مهندسی معماری- مرمت و احیای بناهای تاریخی

شهرسازی

۲۰۰

*

شهرسازی

۲۱۰

*

شهرسازی- طراحی شهری

۲۲۰

*

شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری

۲۵۰

*

مرتبط با شهرسازی – مهندسی محیط

۲۶۰

*

مرتبط با شهرسازی- محوطه‌سازی و طراحی فضای سبز

۲۷۰

*

مرتبط با شهرسازی- کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی محیط یا محیط زیست

۲۹۰

*

�مرتبط با شهرسازی �معادل کارشناسی ارشد شهرسازی (طراحی شهری با برنامه‌ریزی شهری)

پیوست (۲)

مدارک لازم برای کمیسیون‌ هم‌ارزی رشته‌ها

۱- تکمیل فرم درخواست متقاضی

۲- ارائه رونوشت مدرک تحصیلی دانشگاهی (مطابق بند الف ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

۳- ارائه رونوشت پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه دو نظارت

۴- ارائه ریز نمرات تحصیلی که به تأیید دانشگاه مربوطه رسیده باشد و یا کاتالوگ دانشگاه چنانچه ریزنمرات به زبان غیراصلی باشد ترجمه الزامی است.

 برای متقاضیان در استان تهران کلیه مدارک به ترتیب لیست اعلام شده به مسؤول مربوطه تحویل گردد.

♦ برای متقاضیان سایر استانها کلیه رونوشت مدارک توسط سازمان نظام مهندسی و یا مسکن و شهرسازی استان مربوطه برابر اصل و ممهور گردیده، ارسال شود. بدیهی است در غیر اینصورت امکان طرح و بررسی مدارک در کمیسیون هم ارزی رشته‌ها وجود ندارد.

 

پیوست (۳)

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها

جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی عمران  ( کد ۰۳)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

۱

ریاضی عمومی ۱

۳

۱۵

سازه‌های بتن آرمه ۲

۳

۲

ریاضی عمومی ۲

۳

۱۶

پروژه بتن آرمه

۱

۳*

معادلات دیفرانسیل

۳

۱۷

سازه‌های فولادی ۱

۳*

۴

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

۲

۱۸

سازه‌های فولادی ۲

۲

۵

نقشه برداری و عملیات

۲

۱۹

پروژه سازه‌های فولادی

۱

۶*

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

۲

۲۰

زمین شناسی مهندسی

۲

۷*

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

۲

۲۱

مکانیک خاک

۳*

۸

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

۲

۲۲

آزمایشگاه مکانیک خاک

۱

۹*

استاتیک

۳

۲۳

مهندسی پی

۲*

۱۰

دینامیک

۳

۲۴

روشهای اجرایی ساختمان

۲*

۱۱*

مقاومت مصالح

۳

۲۵

متره و برآورد پروژه

۱*

۱۲

تحلیل سازه‌ها ۱

۳

۲۶

طراحی معماری

۲

۱۳

تحلیل سازه‌ها ۲

۳

۲۷

تأسیسات مکانیکی و برقی

۲

۱۴

سازه‌های بتن آرمه ۱

۳ *

۲۸

بارگذاری

۲*

۲۹

اصول مهندسی زلزله

۳**

جمع کل واحدها

۶۹

* گذرانیدن کلیه واحدهایی که با ستاره مشخص شده‌اند برای دریافت پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران الزامی است.

** گذرانیدن درس اصول مهندسی زلزله از سال ۷۶ به بعد الزامی می‌باشد.

باتوجه به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دانش آموختگانی که عنوان رشته تحصیلی آنها با رشته‌های اصلی مهندسی ملحوظ در ماده ۶ قانون مذکور، متفاوت است و دروس گذرانیده شده توسط آنها با اهداف خاصی مانند دبیری یا اجرای ساختمانهای روستایی، تدوین شده است، تنها می‌توانند پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.

پیوست (۴)

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی

پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان (کد ۰۴)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

۱

ریاضی ۱

۳

۱۵

مکانیک سیالات ۱

۳

۲

ریاضی ۲

۳

۱۶*

مکانیک سیالات ۲

۳

۳

برنامه سازی کامپیوتر

۳

۱۷

آزمایشگاه مکانیک سیالات

۱

۴

شیمی عمومی

۳

۱۸*

انتقال حرارت ۱

۳

۵

فیزیک ۱ و آزمایشگاه

۴

۱۹

کنترل اتوماتیک

۳

۶

فیزیک ۲ و آزمایشگاه

۴

۲۰

توربو ماشین

۳

۷

ریاضی مهندسی

۳

۲۱

آزمایشگاه انتقال حرارت

۱

۸

نقشه کشی صنعتی ۱

۲

۲۲*

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۱

۳

۹

استاتیک

۳

۲۳

انتقال حرارت ۲

۲

۱۰

مقاومت مصالح ۱

۳

۲۴*

تأسیسات گازرسانی

۲

۱۱

علم مواد

۳

۲۵*

تأسیسات بهداشتی ساختمان

۳

۱۲

ترمودینامیک ۱

۳

۲۶

طراحی سیستم‌های تبرید و سردخانه

۳

۱۳*

ترمودینامیک ۲

۳

۲۷*

پروژه تخصصی تأسیساتی

۳

۱۴

آزمایشگاه ترمودینامیک

۱

جمع کل واحدها

۷۴

تبصره ا: داوطلبانی که حداقل ۹۰ درصد (۶۷ واحد) از واحدهای فوق به اضافه تمام دروس ستاره‌دار را گذرانده باشند می‌توانند پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان (با کد اصلی ۰۴) دریافت نمایند.

تبصره ۲: داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد (۵۲ واحد) از واحدهای فوق را به اضافه ۷۰ درصد دروس ستاره‌دار را گذرانده باشند می‌توانند پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان (با کد اصلی ۴۱) دریافت نمایند.

تبصره ۳: جهت بررسی مدارک در کمیسیون هم ارزی رشته‌ها معدل کل برای دانشگاه دولتی حداقل ۱۴ و برای دانشگاه آزاد اسلامی حداقل ۱۵ می‌باشد.

 

پیوست (۵)

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی

تأسیسات برقی ساختمان (کد ۰۵)- جدول اصلاح شده (تجدید نظر دی ماه ۸۷)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

۱

فیزیک۲( الکتریسیته ومغناطیس )

۳

۱۸

آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱

۱

۲

آزمایشگاه فیزیک ۲

۱

۱۹

تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

۳

۳*

کارگاه عمومی یا رسم فنی

۱

۲۰*

بررسی سیستم‌های قدرت ۱

۳

۴

زبان تخصصی

۲

۲۱

مخابرات ۱

۳

۵

نقشه کشی صنعتی

۱

۲۲*

پروژه کارشناسی

۳

۶

برنامه سازی کامپیوتر

۳

۲۳

کارآموزی

۲

۷

آمار واحتمالات مهندسی

۳

۲۴*

الکترونیک صنعتی

۳

۸*

کارگاه برق

۱

۲۵*

حفاظت و رله‌ها

۳

۹

مدارهای الکتریکی ۱

۳

۲۶*

بررسی سیستم‌های قدرت۲

۳

۱۰

مدارهای الکتریکی ۲

۳

۲۷

ماشین‌های الکتریکی ۳

۳

۱۱*

اندازه گیری الکتریکی

۳

۲۸*

تأسیسات الکتریکی

۳

۱۲*

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار

۱

۲۹*

طراحی پست

۳

۱۳

الکترومغناطیس

۳

۳۰

آزمایشگاه ماشین الکتریکی۲

۱

۱۴*

الکترونیک ۱

۳

۳۱

آزمایشگاه حفاظت و رله‌ها

۱

۱۵*

آزمایشگاه الکترونیک ۱

۱

۳۲

جمع کل واحدها

۷۳

۱۶

ماشین‌های الکتریکی ۱

۳

۳۳

جمع واحدهای ستاره‌دار

۳۴

۱۷*

ماشین‌های الکتریکی ۲

۳

۳۴

تبصره ۱: گذراندن حداقل ۹۰% واحدهای فوق (۶۵ واحد) برای گرفتن پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی (با کد اصلی ۰۵) الزامی است.

تبصره ۲: برای گرفتن پروانه مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی گذراندن ۶۵% واحدهای فوق (۴۷ واحد) الزامی است.

تبصره ۳: گذراندن ۹۰% (۳۱ واحد) از واحدهایی که با ستاره مشخص شده‌اند برای دریافت پروانه اصلی و ۵۵%  (۱۹ واحد) برای دریافت پروانه مرتبط الزامی است.

تبصره ۴: برای گرفتن پروانه اشتغال بکار مهندسی برق (با کد اصلی) گذراندن واحدهای رسم فنی یا کارگاه برق و تأسیسات الکتریکی و یکی از دروس اندازه‌گیری و یا رله و حفاظت اجباری است.

 

پیوست (۶)

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها جهت صدور

پروانه اشتغال بکار مهندسی معماری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

۱*

هندسه کاربردی

۳

۱۵*

متره و برآورد

۲

۲

بیان معماری ۲

۲

۱۶*

مدیریت و تشکیلات کارگاه

۲

۳*

ریاضیات و آمار

۳

۱۷*

مصالح ساختمانی

۲

۴

مقدمات طراحی معماری ۱

۵

۱۸*

ساختمان ۱

۲

۵

مقدمات طراحی معماری ۲

۵

۱۹

ساختمان ۲ و گزارش کارگاه

۳

۶

مبانی نظری معماری

۳

۲۰

روستا ۱

۳

۷

آشنایی با معماری جهان

۲

۲۱*

طرح معماری ۱

۵

۸

آشنایی با معماری اسلامی

۴

۲۲*

طرح معماری ۲

۵

۹

آشنایی با معماری معاصر

۲

۲۳*

طرح معماری ۳

۵

۱۰*

تأسیسات الکترونیکی و نور و صدا

۲

۲۴

طرح معماری ۴

۵

۱۱*

تأسیسات مکانیکی

۲

۲۵

طرح معماری ۵

۵

۱۲*

ایستایی

۲

۲۶

طرح فنی

۳

۱۳*

مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی

۲

۲۷

طرح نهایی

۶

۱۴*

سازه‌های بتنی

۲

۲۸

جمع کل

۸۷

۱- برای دریافت پروانه اشتغال بکار مرتبط با معماری، گذراندن ۷۰% (۶۱ واحد) از واحدهای فوق شامل واحدهایی که با ستاره * مشخص شده، الزامی است.

۲- برای فارغ‌التحصیلان خارج از کشور تطبیق واحدهای درسی متقاضیان که در عنوان متفاوت و مضموناً یکسان باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضای کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها می باشد.