تاریخ آزمون

رشته

پایه

خرداد ۸۹

شهرسازی

سه
تاسیسات برق سه
تاسیسات مکانیک سه
نقشه برداری سه
عمران – نظارت سه
عمران- محاسبات سه

آذر ۸۸

معماری(تستی عمومی)

سه

معماری(تستی تخصصی)

سه

معماری(تستی جزئیات اجرائی ساختمان)

سه

معماری(طراحی)

سه

اسفند ۸۷

معماری(تستی عمومی)

سه

معماری(تستی تخصصی)

سه

معماری(ترسیمی)

سه

معماری(طراحی)

سه

شهرسازی

سه

عمران(نظارت)

سه

عمران(محاسبات)

سه

مکانیک

سه

برق

سه

نقشه‌برداری

سه

ترافیک

سه

شهریور ۸۶

معماری (عمومی)

سه

معماری (تخصصی)

سه

شهرسازی

سه

عمران(نظارت)

سه

عمران(محاسبات)

سه

مکانیک

سه

برق

سه

نقشه برداری

سه

ترافیک

سه

آذر ۸۴

معماری(تستی)

پایه های ۱و۲

معماری(تستی)

سه

شهرسازی

یک

عمران (نظارت)

یک

عمران (نظارت)

یک

عمران (نظارت)

دو

عمران( نظارت)

سه

عمران(محاسبات)

یک

عمران(محاسبات)

دو

عمران (محاسبات)

سه

مکانیک

هر سه پایه

برق

هر سه پایه

نقشه برداری

هرسه پایه

ترافیک

هر سه پایه

بهمن ۸۳

معماری

هر سه پایه

عمران (نظارت)

یک

عمران(نظارت)

دو

مکانیک

هر سه پایه

برق

هر سه پایه

شهریور ۸۳

عمران (محاسبات)

یک

عمران(محاسبات)

دو

عمران (محاسبات)

سه

اسفند ۸۲

معماری(تستی)

هر سه پایه

عمران(نظارت)

یک

عمران (نظارت)

دو

عمران(نظارت)

سه

مکانیک

هر سه پایه

برق