1-  مقاوم ترین و مستحکم ترین نوع (پی) کدامیک از پی های زیر می باشد؟

الف- آجری                      ب- پی شفته ای                      ج- سنگی                    د- بتنی

2 – زمینی که( از شنهای ریز و درشت و خاک ) تشکیل شده باشد چه نوع زمینی است ؟

الف- مخلوط                     ب- دج                               ج- خاک دستی                    د- سنگی

3- کدامیک از موارد زیر جزء معایب ساختمانهای اسکلت فلزی می باشد؟

الف-  جای کمتری را می گیرد       ب- مقاومت کم در مقابل آتش سوزی      ج- مقاومت کشش و فشاری بالا    د- موارد الف وج

4- علامت مقابل ، نشان دهنده کدام پروفیل است؟             

الف- سپری                     ب- پلیت                ج- نبشی                 د- تسمه 

5- شکل مقابل ، چه نوع جوشی را در اتصالات  فلزی نشان می دهد؟

الف- یکسره                 ب- سنگ خورده                ج- جناقی            د- با نفوذ

6- تیر آهن نیم پهنی به ارتفاع 16 سانتیمتر ،اندازه بال آن چند میلیمتر  می باشد؟

الف– 16                               ب- 160                                    ج-  80                               د- 36

7-  ورق فلزی کمتر از 160 میلیمتر  را چه می نامند ؟

الف- پلیت                         ب- آهن                  ج- نبشی                     د- تسمه

8- حداقل  اندازه قطر بٌلت  طبق آیین نامه چند میلیمتر می باشد؟

الف- 20                           ب- 14                         ج- 12                          د- 10

  9-  بهترین  نوع باد بند در سازه های اسکلت فلزی  کدام مورد زیر می باشد؟

الف- K شکل                    ب- ضربدری                  ج- لوزی                         د- ذوذنقه ای

10- اتصال مقاوم و اقتصادی ، در قطعات اسکلت فلزی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف- پیچ                           ب- جوش                        ج- پرچ                        د- موارد الف و ج

11- چه عضوی از ساختمان ، جهت مقابله با نیروهای افقی بکاربرده می شود؟

الف- پی                               ب- تیر                          ج- بادبند                     د- ستون

12-  کدامیک از پلانهای زیر جهت تعیین محل ستونها و فاصله بین آنها ترسیم می شود؟

الف- تیرریزی                       ب- فنداسیون                    ج- موقعیت                    د- آکس بندی

13-  محل مناسب برای وصله ستونها در چه فاصله ای از کف می باشد؟

الف- 45 تا 65 سانتیمتر           ب- 65 تا 70 سانتیمتر            ج- 70 تا 85 سانتیمتر                د- 100 سانتیمتر

14-  بادبند در ساختمانهای اسکلت فلزی مطابق کدامیک از آیین نامه های زیر در ایران الزامی می باشد؟

الف-آیین نامه 2800                 ب- آیین نامه آبا                         ج- نشریه 55                     د- نشریه 120

15- طرح و اجرای ساختمانهای فولادی  مربوط به کدامیک از مقرارت ملی ساختمان ایران می باشد؟

الف- مبحث هشتم                     ب- مبحث دهم                 ج- مبحث نهم                   د- مبحث هفتم

16-  ارتفاع تیر آهن نمره 20 به روش لیتسکا پس از لانه زنبوری کردن چند سانتیمتر می باشد؟( v= 6)

الف- 28                                      ب- 40                           ج- 30                       د- 32

17-  در یک خرپای مستطیلی وتر فوقانی (تیر بالایی ) در مقابل چه نیرویی مقاومت می کند ؟

الف- کشش                                 ب- فشاری           ج- خمشی                  د- پیچشی

18-  ارتفاع تقویت قاب در گوشه ها ( تکیه گاه ) چند برابر ارتفاع تیزه می باشد؟

الف- 2                                            ب- 3               ج- 4                              د- 3/1

19-  چند در صد از مواد متشکله سیمان را آهک  تشکیل می دهد ؟

الف- 65 %                          ب- 5/22 %                 ج- 5/8 %                       د- 35%

20-–  کدام یک از موارد زیر جزء معایب سازه های بتنی می باشد؟

الف- عمر بسار طولانی        ب- مقاومت در برابر آتش سوزی       ج- شکل پذیری     د- انتقال صوتی              (2)

21- منظور از بتن به عیار 400 ، بتنی است که 400 کیلوگرم ………….در یک مترمکعب بتن ریزی داشته باشد؟

الف- سیمان                          ب- شن                          ج- آب                         د= ماسه

22-  چند در صد از مواد تشکیل دهنده بتن را مصالح سنگی (شن،ماسه ) تشکیل می دهد ؟

الف- 25%                               ب- 40%                          ج- 50 %                      د- 75 %

23- چند در صد از مواد زائد در بتن مضر نمی باشد؟

الف- 3%                              ب- 5%                              ج- 6%                    د- 8%

24- اندازه حد اقل میلگرد انتظار از سطح روی فنداسیون ……………ارتفاع طبقه مربوطه در نظر گرفته می شود؟

الف- 2/1                                ب- 6/1                           ج- 4/1                       د- 5/1

25- آرماتور خاموت در ستونها چه نقشی دارد ؟

الف- تحمل نیروی برشی   ب- تحمل نیروی کششی   ج- جلوگیری از کمانش میلگردها         د- تحمل نیروی فشاری

26- قطعات فاصله نگهدار ، جهت حفظ پوشش بتن (  در زمان بتن ریزی تا خودگیری بتن ) را چه می نامند ؟

الف-  لٌقمه                  ب- سند پلاست                 ج-  سنجاقک                 د- میلگرد

27-  نام کارگاهی میلگرد فرم داده شده  مقابل چیست ؟

الف-  خرک                                  ب- رکابی                       ج-  ماهیچه               د- سنجاقک

28 – جهت حمل بتن از یک مسافتی به مسافت طولانی از کدام دستگاه زیر استفاده می شود ؟

الف- بتونیر                                  ب- بچینگ         ج- تراک میکسر                   د- سانترال بتن

۹- منظور از  عمل ویبراسیون در بتن چیست ؟

الف- متراکم کردن بتن                 ب- هواگیری بتن                ج- جداکردن دانه های بتن      د- تخلیه بتن

30- آیین نامه آبا مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف- آیین نامه طرح و اجرایی ساختمانهای فلزی                  ب- آیین نامه بتن ایران

ج- آیین نامه 2800                                                   د- آیین نامه اجرای صنعتی ساختمان

31- گزینه height در دستور text   برای تعیین …… متن بکار می رود؟

الف- ضخامت                ب- ارتفاع                   ج- زاویه                      د- طول

                                                                                        (3)

32- برای ایجاد هاشور در نقشه ها از کدام دستور استفاده می شود؟

الف-hatch                             ب- scale                       ج- pick point      د-pattern

33- کدام گزینه جهت جاری کردن یک لایه شیء بکار می رود؟

الف-ai- molc                        ب- insert                     ج- invert             د- current

34- دستور………. جهت بدست آوردن مساحت یک محدوده خاص بکار می رود؟

الف- dis tance                     ب- id                            ج- list                   د-area

35- جهت بار گذاری انواع خطوط از کدام دستور استفاده می شود؟

الف-load                            ب-relead                        ج- new                  د-current

36- – کدام یک از دستورات زیر جزء دستورات ویرایشی نیست ؟

الف  Trim                              ب  offset                       ج  Arc                           د  Copy

37- جهت تجزیه نمودن اشیاء به اجزای تشکیل دهنده از کدام دستور استفاده می شود؟

الف- Explode                       ب-Spline                     ج- divide                                د- Area

38- برای درج متن از کدام دستور استفاده می شود ؟

الف  DText                       ب  Dimation           ج  Scale                              د  Zoom

39- نقشه ترسیم شده را با کدام دستور اندازه گذاری می کنند ؟

الف  Diometer                ب  Radius                ج  Dimension                      د  Edit

40- اصطلاح لاتین نوار وضعیت کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف- Toolbars bar           ب-Status bar                ج- View                          د- Standard  bar