machi1 architecture

 

خانه پر از نور توسط معماران UID در هیروشیما، برای یک خانواده با دو فرزند به ارمغان می آورد بیت از آسمان را از هر زاویه.

 

machi2 architecture

 

 

machi3 architecture

 

mach10 architecture

 

machi5 architecture

 

machi9 architecture

 

machi7 architecture

 

machi6 architecture