۱- از مدادهای گروه B برای ترسیم خطوط ………………. استفاده می شود ؟

الف ) خطوط کمکی ب) هاشور ج ) محور د) خطوط اصلی

۲- اندازه استاندارد کاغذ A4 کدام است ؟ ( بر حسب میلیمتر )

الف ) ۴۲۰ × ۵۹۴ ب) ۸۴۱ × ۱۱۸۹ ج ) ۲۱۰ × ۲۹۷ د ) ۱۰۵× ۱۴۸

۳- فرمول مقابل مربوط به کدامیک از اشکال هندسی می باشد ؟ ارتفاع × قاعده =مساحت

الف ) بیضی ب) لوزی ج) متوازی الاضلاع د ) ذوزنقه
۴- کدامیک از گزینه های زیر ، سیستم اندازه گیری متریک می باشد ؟

الف ) متر – کیلوگرم – ثانیه ب) متر – اینچ- ثانیه ج ) فوت-پوند-ثانیه د)فوت-کیلوگرم-ثانیه

۵- فاصله دو نقطه روی زمین ۲۵ متر است ، فاصله این دو نقطه روی نقشه ، مقیاس چند سانتی متر است؟

الف )۵/۲ ب ) ۲۵ ج ) ۲۵۰ د ) ۲۵/.

۶- تصویر حجم برروی صفحه تصویر …………..می باشد؟

الف- سطح ب- حجم ج- بزرگتر از حجم د- کوچکتر از حجم

۷- زمینی که( از شنهای ریز و درشت و خاک ) تشکیل شده باشد چه نوع زمینی است ؟

الف- مخلوط ب- دج ج- خاک دستی د- سنگی

۸- کدام پی در امتداد طول دیوار یا در امتداد یک ردیف ستون احداث می شود؟

الف- مشترک ب- منفرد ج- گسترده د- نواری

۹- در ساختمان های آجری ، حداقل ضخامت دیوار حمال (باربر) چند سانتیمتر است ؟

الف) ۲۲ ب) ۳۵ ج) ۴۵ د) ۱۱

۱۰- دیوار چینی با کدام نوع آجر را «گری چینی» می گویند ؟

الف) آجر فشاری ب) سفال سوراخ دار ج) آجر سه سانتی د) آجر نسوز

۱۱- آجری که از طرف ضخامت به دو قسمت مساوری تقسیم شود به هر یک از دو قسمت چه می نامند ؟

الف ) نیمه لائی ب) قلمدانی ج) کلوک د) کلاغ پر

۱۲ – ملات باتارد مخلوطی است از ………….

الف ) شن ، ماسه، آهک ب)شن، ماسه، سیمان ج)شن، آهک، سیمان د) ماسه، آهک، سیمان

۱۳- کدامیک از بلوک های زیر در دیوار مخصوص عایق استفاده می شود ؟

الف) سیپورکس ب) سیمانی ج) گچی د) سفالی

۱۴- علامت برای نشان دادن چه موردی استفاده می شود ؟

الف) سطح مبنا در برش ب)سطح مبنا در پلان ج) اختلاف سطح در برش د) هیچکدام

۱۵- پلان :

الف ) به برش عمودی از ساختمان گفته می شود ب) به برش افقی از پی ریزی ساختمان گفته می شود

ج) به برش افقی فرضی از ساختمان گفته می شود د) به برش شکسته عمودی از ساختمان گفته می شود

۱۶- شکل روبرو علامت کدام درب را در پلان نشان می دهد ؟

الف) در بادبزنی ب ) در تا شو ج) در کشویی د) در آکوردئونی

۱۷- در ترسیم برش ، به چه عواملی نیاز داریم ؟

الف) محل برش ب) جهت دید ج) علامت برش د) هر سه مورد

۱۸- ارتفاع کف اتاق تا کف پنجره را چه می نامند ؟

الف) آستانه ب) قرنیز ج) جانپناه د) دست اندار پنجره (O.K.B)

19- اختلاف دو سطح نشان داده شده روبرو چند سانتیمتر است ؟

الف) صفر ب) ۱۶۰ ج) ۸۰ د) هیچکدام

۲۰- حد اقل ارتفاع سرگیر پله چند سانتیمتر است ؟

الف- ۱۸۰ ب- ۲۰۰ ج- ۲۲۰ د- ۲۴۰

۲۱- اندازه کف تک پله ای ۳۰ سانتیمتر و قدم انسان معمولی ۶۶ سانتی متر است . اندازه ارتفاع تک پله را برحسب سانتیمتر تعیین کنید ؟

الف) ۱۸ ب) ۲۰ ج) ۲۲ د) ۱۶

۲۲- شیب بندی پشت بام ساختمان مسکونی معمولا چند درصد است ؟

الف) ۵/۱ ب) ۱ ج) ۱ تا ۵/۱ ) ۱ تا ۳

۲۳- شکل مقابل پلان کدام یک از بام های شیبدار را نشان می دهد ؟

الف) دو طرفه ب) چهار طرفه ج) یک طرفه د) تخت یا صاف

۲۴- پلان آکس بندی اسکلت فلزی به چه منظوری ترسیم می شود ؟

الف) تعیین نوع ستون و نمره آن ب) طرز اتصال پل به ستون ج) تعیین محل ستون و فواصل آنها از یکدیگر د) هیچکدام

۲۵- حداکثر چند درصد طول اصلی زمین را می توان جهت ساختمان سازی در نظر گرفت (مطابق آیین نامه شهرداری)

الف ) ۳۰ % ب) ۷۰ % ج) ۶۰ % د) ۴۵%

۲۶- طول اصلی زمینی۲۵ متر است ، اندازه حداکثر طول ساختمان سازی بر اساس تراکم ۶۰ درصد چند متر است ؟

الف) ۲۵ ب)۱۵ ج) ۴۱ د) ۱۴

۲۷- تیرهای بتنی که فنداسیونهای منفرد را به هم متصل می کند چه نام دارند ؟

الف – تیرک ب – شناژ ج – مگر د- پی

۲۸- ریختن بتن مگر در پی ها و فنداسیونها به چه منظوری است ؟

الف- عدم ارتباط بتن اصلی با خاک ب- ریختن بتن مگر ضروری نیست

ج- تراز در آوردن سطح شناژها و فنداسیونها د- موارد الف و ج

۲۹- کدام یک از گزینه های زیر یک دستگاه خروجی محسوب می شود؟

الف- پرینتر ب- اسکنر ج- ماوس د- صفحه کلید ( کیبورد )

۳۰- برای چاپ نقشه های ساختمانی از دستگاهی بنام……استفاده می کنیم؟

الف- پلاتر ب- پرینتر ج- صفحه نمایش د- اسکنر

۳۱- برای اجرای دستورات ویرایشی در اتوکد از کدام منوی زیر استفاده می نمایند.

الف- Draw ب- Tools ج- Format د- Modify

32- status bar اصطلاح لاتین……می باشد؟

الف- نوار عنوان ب- نوار وضعیت ج- نوار ابزار د- نوار جابجایی

۳۳- هر گاه بخواهیم فایل نقشه ترسیم شده را ذخیره کنیم ابتداء منوی…….را باز کرده و سپس دستور………را انتخاب می کنیم؟

الف- save – draw ب-file -save ج- file -open د-draw -open

34 – فایل های ترسیم شده در اتوکد را با چه پسوندی ذخیره می کنند؟

الف-cad ب-dwg ج-exe د- bak

35- کدام یک از سیستم های زیر ۲بعدی می باشد؟

الف- قطبی ب- کروی ج- استوانه ای د- دکارتی

۳۶- کدام یک از مختصات زیر قطبی محسوب می شود ؟

الف- ۳۰<6 ب- ۳۰<2@ ج- ۳۰و۶ د- ۳۰ و۶ @

۳۷- برای مشخص نمودن نقاط خاص موضوعات مانند مرکز دایره ، ابتدا و انتهای موضوعات و غیره از کدام گیره ی شیئی استفاده می کنند؟

الف – snap ب- osnap ج- ortho د- Grid

38- با کدامیک از دستورات زیر می توان خط ترسیم نمود؟

الف- Arc ب- circle ج- Line د- point

39- دستورerase جهت…….موضوع انتخاب شده استفاده می گردد؟

الف- پاک نمودن ب- کپی نمودن ج- تکرار نمودن د- بزرگ نمودن

۴۰- با استفاده از کدام دستور زیر می توان یک چهار ضلعی (مستطیل ) ترسیم نمود؟

الف- Rectangle    ب- Ellipse     ج- pline     د- point


دانلود نمونه سئوالات آزمون نقشه کشی ساختمان درجه ۲ درسال ۹۲-۹۱

null