فصل دوم

درس اول

ایجاد موضوعات

شما می توانید تعدادی از موضوعات استاندارد اولیه

  standard primitiveیا موضوعات پیشرفته اولیه  extended primitiveرا از طریق ستون فرمان create را انتخاب کنید . نماد geometry را برگزینید . عنوانstandard primitive را از داخل لیست کرکره ای نوع موضوع انتخاب کنبد . دکمه sphereرا از داخل ستون فرمان برگزینید . نشانه گر موس را بر گوشه چپ بالا از پنجره دید بالا (  top )  قرار دهید . عمل گزینش و Drag را طوری انجام دهید تا کره به وجود آید . نشانه گر موس را به آهستگی به پایین و بالا حرکت داده و تغییرات اندازه کره را در پنجره های دید دیگر مشاهده کنید . سپس در کنارکره یک مخروط با استفاده از ابزار cone  ترسیم نمایید .

درس دوم

جابه جایی موضوعات

به علت جابه جا کردن یک موضوع از نماد select  یا انشعاب و حرکت که در ناحیه میانی جعبه ابزار اصلی برنامه واقع شده است استفاده کنید .

دکمه سمت راست موس را در پنجره دید بالا ( Top ) فشار دهید تا پنجره فوق فعال شود می خواهیم مخروط را روی کره قرار دهیم ابتدا در پنجره دید بالا مخروط را انتخاب می کنیم سپس از نوار ابزار ، ابزار select and Move  را برگزینید و با استفاده از آن عمل جا به جایی را به شکلی انجام دهید که مخروط روی کره قرار گیرد با راست کلیک روی پنجره دید چپ آنرا فعال کرده و ضمن آنکه مکان نما را روی محور y ها قرار می دهید مخروط ، را به بالای کره حرکت دهید . بدین شکل مدل یک چراغ رومیزی شبیه سازی می شود .

درس سوم

تغییر اندازه موضوعات

برای تغییر اندازه موضوعات به سه روش می توان عمل کرد :

روش اول : تنظیم اندازه موضوع ایجاد شده در زمان خلق آن موضوع می باشد که از طریق حرکت موس در زمان ایجاد شی امکان پذیر است برای مثال از کادرextended  primitives

ابزار Hedra را برگزیده روی صحنه کلیک وDrag  نمایید . با حرکت موس در زمان خلق ، اندازه شی قابل تنظیم است .

روش دوم : استفاده از ابزار  uniform  scale موجود در نوار ابزار اصلی می باشد . این ابزار را انتخاب کرده و توسط آن شی موجود در صحنه را تغییر اندازه دهید .

روش سوم : استفاده از پارامترهای آن ابزار در کادر Radius کادرهای مشابه تنظیم مقیاس می باشد شی روی صحنه را برگزیده و لیست پارامترهای آن را جابه جا کنید و در قسمت Radius  با تغییر مقدار عددی موجب تغییر اندازه شی بشوید .

درس چهارم

حذف موضوعات

برای حذف موضوع ابتدا باید آنرا انتخاب کرد و سپس دکمه delete  را فشار داد. برای انتخاب اشیا روی صحنه دو روش وجود دارد :

روش اول : استفاده از ابزار  select objekt از نوار منوی اصلی و سپس کلیک بر روی شی مورد نظر می باشد .

روش دوم :انتخاب ابزلر select by name از نوار منو می باشد با گزینش هر یک از آنها و سپس فشردن کلید  select آن شی انتخاب می گردد .

درس پنجم

کسر دو موضوع از یکدیگر 

در این درس یک موضوع استوانه را از مکعب مستطیل شکل کم خواهیم کرد توجه داشته باشید ابتدا آن شی را که می خواهید جسمی از آن کم می شود آن را انتخاب کنیم در غیر این صورت عمل عکس اتفاق افتاده که نتیجه آن جسمی با خصوصیات کاملا متفاوت خواهد بود . مثلا در صورتی که جعبه مکعب مستطیلی را از استوانه کم کنیم نتیجه عملیات دو عدد استوانه خواهد بود . این در حالی است که شما با کسر استوانه از مکعب مستطیل می خواهید که نهایتا جعبه ای با سوراخ واقع در آن در اختیار داشته باشید جعبه مکعب مستطیل را تحت انتخاب قرار دهید این جعبه به عنوان موضوع اول در نظر گرفته میشود موضوعی که قرار است استوانه از آن کم    شود . دکمهcreate  را فشار دهید عبارت compound object را از  لیست کرکره ای نوع موضوع انتخاب کنید تا زیر مجموعه آن ظاهر شود دکمه Booleanرا جهت باز شدن ستون فرمان Boolean را انتخاب کنید .ستون فرمان را تا آنجا بالا ببرید تا    بتوانید بخش operation ( عملیات ) را مشاهده نمایید . اطمینان یابید که دکمه رادیویی تفریق یا  subtraction [ A –  B ]انتخاب شده باشد دکمه b  pick operand را از بخش pick Boolean فشار دهید . اکنون می توانید موضوع دوم را برای عملیات کسر تحت انشعاب مرکز دهید موضوع استوانه را انتخاب کنید یک سوراخ استوانه ای در جعبه مکعب مستطیل شکل به وجود میآید .

درس ششم

اجتماع دو موضوع با یکدیگر

یک جعبه و یک استوانه ایجاد نمایید . می خواهیم این دو موضوع را با هم ادغام کنیم برای این کار ابتدا جعبه را برگزینید سپس در panel  فرمان در برگ نشان   creatروی نام standard کلیک کنید و از لیست باز شوی آن گزینه compound  برگزینید دکمه Boolean را انتخاب کنید . در لیست پارامترها در کادر operation ، unionرا انتخاب کنید . روی دکمه pickoperand B کلیک نمایید ، استوانه را انتخاب کنید حالا استوانه به صورت اجتماعی با جعبه می باشد و استوانه به رنگ جعبه درمی آید که معرف العاق این دو جسم است .

درس هفتم :

اشتراک دو موضوع در صحنه :

یک جعبه و یک تیوپ در صحنه ایجاد نمایید . می خواهیم این دو موضوع را در هم اشتراک دهیم برای این کار ابتدا جعبه را برگزینید سپس در panel فرمان در برگ نشان  create روی نام  standard  primitivesکلیک کنید و از لیست باز شوی آن گزینه compound  objects را برگزینید . دکمه Boolean را کلیک کنید در لیست پارامترها در کادر operation ،intersection را انتخاب کنید روی دکمهb   pick operand کلیک کنید . شی دوم یعنی تیوپ را انتخاب کنید حالا بخش های مشترک جعبه باقی میماند و بقیه اجزای غیر مشترک دو شی حذف می گردد .

درس هشتم

پیوند اشیاء به یکدیگر

در ابتدا روی آیگون selectandlink کلیک چپ کنید مکان نما را از یک شکل به دیگری بکشانید چنانکه عمل Drags صورت میگیرد یک خط راست تشکیل می شود روی شکل دوم کلیک کنید حال شکل دوم به اولی پیوند ( Link ) شده است گفته می شود که شکل دوم فرزند اولی است حالا فرزند link را جا به جا کنید مشاهده خواهید کرد که پدر به همراه آن حرکت خواهد کرد .

حالا پدر link را حرکت دهید فرزند با پدر حرکت نخواهد کرد برای خارج کردن اشیاء از حالت پیوند ابزار unlink  selection را برگزیده و سپس شکل link  شده را کلیک کنید .