فصل اول :

درس اول :

گشایش یک صفحه و به کارگیری کلیدهای فاصله کاوش گردید :

در این درس چگونگی گشایش یک صفحه ، چگونگی مدیریت پنجره های دید و چگونگی کار با کادرکاوش گردید را می آموزید.

 ابتدا از نوار منوی اصلی گزینه   fileو سپس گزینه open  برمیگزینید  سپس گزینه still _ life فایل tutorials را انتخاب می کنید و در نهایت گزینه still_ life _ start را بر می گزینید.

کادر زرد رنگی که نمایان است بیانگر فعال بودن پنجره است . در غیر اینصورت با راست کلیک کردن بر روی کادر می توان آن را فعال کرد.

اگر بر روی دکمه zoom واقع در پایین گوشه سمت راست صفحه چپ کلیک کنید و نشانه گر موس را  روی کادر زرد رنگ ببرید و چپ کلیک کنید و نشانه گر موس را به سمت پایین بکشید در این هنگام موضوع مورد نظر در ابعاد کوچکتر ظاهر می گردد و شما می توانید حاشیه های موضوع مورد نظر را نیز مشاهده کنید.

بر روی Arc rotate ( چرخش کمانی) کلیک کرده تا فعال شود کادر زرد رنگی بر روی موضوع پدیدار می شود در این هنگام  نشانه گر موس را به داخل کادر ببرید سپس کلید سمت چپ موس را فشار دهید و حرکت دهید. دید Perspective تغییر خواهد کرد اگر نشانه گر موس را در خارج از کادر زرد رنگ حرکت دهید موجب چرخش تمام پنجره دید می شود برای لغو ابزار Arc rotate کلید راست را فشار داده تا کادر زرد رنگ ناپدید شود.

 در کادر کلیدهای کاوشگر دید دکمه Pan را انتخاب کرده و سپس موس را بر روی پنجره دید حرکت دهید .

با تغییر مکان نما دید Perspective   تغییر مکان می دهد برای خارج شدن از این پنجره ها مکررا کلیدهای shift+ z را فشار دهید.

درس دوم

چگونگی ذخیره یک فایل

در این درس می خواهیم ابتدا یک شکل سه بعدی در صفحه ترسیم می کنیم و سپس آن را به عنوان یک فایل ذخیره کنیم. برای این کار در Panel  فرمان، برگ نشانCreate را برگزیده و نماد Geometry را انتخاب می کنیم سپس در کادر  object ابزارTeapot را برگزیده و در پنجره دید  perspective کلیک کرده و با حرکت موس قوری را ترسیم می کنیم . حال برای ذخیره سازی این شی به عنوان یک پروژه در ۳D Max از نوار منو، منوی فایل و سپس گزینه save را انتخاب می کنیم . با صدور فرمان save برای اولین بار پنجره محاوره ای  save as ظاهر می شود . نام مورد نظر برای فایل ذخیره شونده را وارد نموده و دکمه   saveرا می فشاریم . دکمه ok  را به منظور بستن پنجره محاوره ای انتخاب می کنیم تا اطلاعات مربوطه بر روی دیسک نوشته شود . لازم به ذکر است فایل ذخیره شده با پسوند  Max ذخیره می گردد .

درس سوم

تلفیق دو فایل پروژه با یکدیگر

شما می توانید ضمن انتخاب گزینه  Merge از منوی فایل در نوار منو یک پروژه از قبل ذخیره شده را با پروژه جاری تلفیق کنید به این ترتیب پنجره محاوره ایMerge گشوده می شود . این پنجره محاوره ای شامل لیستی از موضوعات و اشکال ، منابع نورانی ، دوربین ها ، موضوعات کمکی و جلوه های انشایی در پروژه ذخیره شده می باشد .

در صورت عدم تمایل به تلفیق هر یک از موارد موجود در ستون list typs  مورد مربوطه را از حالت انتخاب خارج سازید . در صورتی که خواسته باشید تمامی موارد موجود در  ستون  list typs مورد مربوطه را از حالت انتخاب خارج سازید . در صورتی که خواسته باشید تمامی موارد موجود موجود در ستون  list typs تحت تلفیق واقع شوند دکمه رادیویی all را انتخاب کنید . در این حالت تمامی موضوعات فایل ورودی با فایل جاری تلفیق خواهند شد . دکمه رادیویی  none را برای انتخاب از خارج ساختن تمامی موارد آورده شده در ستون  list typs برگزینید .

در این حالت هیچ یک از موارد فایل ورودی با فایل جاری تلفیق نخواهد شد در پایان گزینه ok را برگزینید .