فصل چهارم

درس اول

ایجاد سطح مقطع برای حجم سازی

دکمه سمت راست موس را در پنجره دید رو به رو فشار دهید تا فعال شود دکمه create را بفشارید تا ستون فرمان  create باز شود نماد  shaps را تحت انتخاب قرار داده تا ستون فرمان shaps  ظاهر شود دکمه Arc  را انتخاب نموده تا قادر به رسم منحنی دلخواه گردید لیست توماری leey board Entry  را انتخاب نمایید تا زیر مجموعه آن ظاهر گردد . پارامتر Radius  را بر روی  ۵۰ پارامتر form  را بر روی ۱۸۰ و پارامتر To را بر روی ۲۷۰ تنظیم نمایید .

تنظیمات فوق نمایانگر ابعاد منحنی مربوطه خواهند بود دکمه  create  را انتخاب نموده تا منحنی مورد نظر به وجود آید گزینه  outline  امکان به وجود آوردن یک موضوع نسبت به یک منحنی چند خطی را فراهم می کند . دکمه  modify را به منظور باز کردن ستون فرمان modify بفشارید دکمه edit spline  را به منظور اصلاح منحنی چند خطی فشار دهید گزینه  spline یا منحنی چند خطی از لیست کرکره ای  sab object را انتخاب کنید گزینه  out line را انتخاب نموده و دقت کنید  که گزینه  center فعال شود این گزینه سبب می شود تا موضوع بسته روی منحنی مرجع ، مرکز شود . نشانه گر را بر روی منحنی قرار داده و آن را تحت انتخاب قرار دهید عدد ۱۰ را در محدوده پارامتر  out lineو سپس کلید  Enter  را فشار دهید تا عرض موضوع بسته . مشخص گردد .

درس دوم

حجم سازی از یک مسیر دایره ای

در برگ نشان create   نماد shaps  را برگزیده و با استفاده از ابزار circle  یک دایره در صحنه رسم نمایید . موضوع دایره را تحت انتخاب قرار داده تا بتوانید از آن به عنوان مسیر حجم سازی استفاده کنید دکمه  create را فشار دهید نماد Geometry واقع در ستون فرمان  create  را انتخاب فرمایید تا زیر مجموعه مربوطه ظاهر شود . در لیست standard primi tives گزینه compound objectرا برگزیده و سپس گزینه  left را انتخاب نموده تا ستون فرمان left  باز شود دکمهleft را فشار دهید تا بخش مربوطه از ستون فرمان باز می گردد دکمه  get shapsرا فشار دهید این دکمه شما را قادر به انتخاب مسیر حجم سازی موردنظر می کند اطمینان یابید که دکمه رادیویی  instance واقع در بخش creation  فعال می باشد کمان بسته را به عنوان جسم دوران کننده Method  انتخاب کنید نشانه گر موس را بر روی کلمه perspective از پنجره  perspective برده و دکمه سمت راست آن را فشار دهید تا لیست انتخاب های پیکر، بندی پنجره دید ظاهر گردد . گزینهsmooth  Highligh را انتخاب نموده تا موضوع مورد نظر به صورت توپر ظاهر شود .

درس سوم

اصلاح موضوعات حجم یافته

جهت اصلاح موضوعات حجم یافته سه بعدی بایستی که موضوع بسته دو بعدی یا مسیر حجم سازی مربوطه را تغییر دهیم در این مثال شما با استفاده از یک کپی نمونه ای از موضوع بسته عملیات حجم سازی را انجام داده اید اکنون اگر تغییراتی را به روی موضوع اصلی انتخابی انجام دهید . تغییرات مربوطه عینا به موضوع واقع بر مسیر حجم سازی مورد نظر منتقل و سبب ایجاد تغییراتی در موضوع حجم یافته خواهد بود . اگر موضوع بسته واقع بر روی مسیر تغییر یابد موضوع حجم یافته نیز تغییرات خود را بروز می دهد دکمه  object modify را فشار دهید دکمهsab واقع در بخش selection level  را انتخاب کنید این دکمه شما را قادر به اصلاح هر قسمت دلخواه از موضوع حجم یافته می کند . در مورد حاضر

 می توانید موضوع بسته یا مسیر حجم سازی را تحت اصلاح قرار دهید لیست کرکره ای مربوطه را باز نموده و سپس شکل را انتخاب کنید نماد  zoom Extens All selected را برگزیده تا موضوع حجم یافته تمام دید را اشغال کند .

اکنون دو موضوع شبیه در پنجره های دید به چشم می خورد یکی از آنها موضوع اصلی و اولی قبل ازپنجره های عملیات حجم سازی و دیگری  نمونه کپی شده ای است که در طول عملیات حجم سازی بر روی مسیر مربوطه قرار گرفت نشانه گر موس را بر روی موضوع بسته واقع بر روی مسیر حجم سازی از پنجره دید رو به رو برده و آن را تحت انتخاب قرار دهید نماد  selection lock  Toggle  واقع در پایین صفحه تصویر را انتخاب نموده تا از انتخاب موضوعات اتفاقی دیگر جلوگیری شود .

پیکر بندی حالت نمایش پنجره دید بالا را روی گزینه  smooth Highlights  تنظیم نموده تا ابعاد سوراخ را به درستی مشاهده کنید عمل  Drag بر روی موضوع بسته را طوری انجام دهید تا سوراخی در مدل حجم یافته ایجاد شود .

درس چهارم

خلق موج از یک استوانه

برای ساخت یک استوانه گزینه  create را جهت باز شدن ستون فرمان مربوطه فشار دهید نماد  Geometryرا به منظور مشخص کردن یکی از موضوعات استاندارد مقدماتی انتخاب کنید دکمه  cylinder   را بدست آوردن استوانه فشار دهید . ستون فرمان را طوری جا به جا نموده تا بخش پارامترها به بالا منتقل شده تا قابل مشاهده گردد .

اکنون پارامتر  cap segmentes را به ۲۵ تغییر دهید تا تعداد وجوه انتهایی استوانه افزایش یابد نشان گر موس را به مرکز پنجره دید بالا  top منتقل کنید دکمه انتخابگر موس را فشار داده و پایین نگه دارید و شروع به حرکت دادن موس نموده و شعاع سطح مقطع استوانه را از طریق پارامتر  Radius  یا شعاع واقع در بخش پارامترها کنترل کند وقتی که شعاع استوانه در حدود ۱۰۰ واحد تنظیم شد دکمه چپ موس را رها کرده تا شعاع استوانه مربوطه تثبیت گردد . موس را به طرف پایین حرکت داده و ضمن آن تغییرات ارتفاع استوانه مذبور را از طریق پارامتر Height کنترل کند زمانی که ارتفاع استوانه به مقداری حدودی رسید دکمه انتخابگر موس را فشار داده تا استوانه مذبور ساخته شود تابع موج دایره ای سبب به وجود آمدن امواج دایره از مرکز دایره به طرف خارج آن می شود وقتی که یک موج دایره ای به یک موضوع نسبت داده می شود همزمان می توان پارامترهایی از قبیل ارتفاع موج ، فاصله بین دو موج متوالی و غیره را نیز تحت تنظیم قرار داد . اکنون یک موج دایره را میتوان طوری به وجود آورده که دامنه آن از ۰ تا ۸۰ ادامه یافته و سپس تا ۱۰۰ افت پیدا کنید در این بخش چگونگی نسبت دادن یک تابع موج دایره ای به موضوع انتخابی گفته میشود . استوانه را انتخاب کنید .

در نوار منو از منوی modifiers  گزینه پارامتر  Deformers را انتخاب کرده و از لیست توابع ، تابع  Ripple  را برگزینید اکنون یک چهار گوش قهوه ای رنگ در اطراف استولنه دیده می شود به این موضوع یک گیز موی نماد تبدیل گفته می شود که نمایانگر تابع موج دایره ای و محدوده تاثیر آن است شما اکنون قادر به تغییر مکان حرفش و تغییر مقیاس تابع موج دایره ای خواهید بود تغییرات اعمال شده برای تابع موج دایره ای بر روی استوانه تاثیر خواهد گذاشت جهت مرکز نمودن موج دایره بر لبه راست استوانه و عملکرد موجی آن بر روی سطح موضوع کافیست تا گیزمونماد تبدیل را طوری حرکت دهید تا مرکز چهارگوش دربرگیرنده بر لبه راست استوانه در پنجره دید رو به رو قرار گیرد .

درس پنجم

متحرک سازی موج

به منظور متحرک سازی موج دایره ای استوانه را انتخاب کنید دکمه را برگزیده تا ستون فرمان modify    ظاهر شود پارامتر wave length  را که معرف فاصله بین دو نقطه اوج متوالی باشد بر روی ۱۵ تنظیم کنید دکمه را فشار دهید وقتی که دکمه مذبور فعال باشد فعال باشد تمامی اصلاحات انجام گرفته به صورت انیمیشن ظاهر خواهد شد لغزنده زمان را بر روی غریبم ۱۰۰ منتقل نموده و آن را به عنوان ، جاری قرار دهید اکنون تغییراتی که در مراحل بعد انجام می دهید سبب به وجود آوردن یک فرم کلتری بر روی فریم ۱۰۰ منتقل نموده و آن را به عنوان فریم جای قرار دهید اکنون تغییراتی که در مراحل بعد انجام می دهید سبب به وجود آوردن یک فرم کلتری بر روی فریم ۱۰۰ تنظیم شود پارامتر Ampltudi  را بر روی عدد ۲ تنظیم کنید این عمل سبب تغییر ارتفاع امواج می شود پارامتر phase  را بر روی ۹/۲ تنظیم کنید این عمل سبب تغییر شعاع موج از مرکز به طرف موج می شود . پارامتر    Decay یا تنزل را بر روی باقی بگذارید این پارامتر سبب روال تدریجی دامنه موج از مرکز به طرف خارج می شود .شما اکنون عملیات انجام گرفته توسط موج دایره ای بر روی استوانه را در ۱۰۰ فریم اول انیمیشن تعریف نموده اید ، پنجره دید perspective  را فعال نموده و سپس نماد نمایش انیمیشن را فشار دهید . نمای توقف انیمیشن را انتخاب نموده تا نمایش آن خاتمه یابد .

درس ششم

متحرک سازی به وسیله مواد مخلوط

عدد موجود در محدوده متغیر Mix Amount  نسبت اختلاف طرح اول و دوم را مشخص می کند و در صورتی که مقدار این متغییر بر روی صفر تنظیم شود تمامی طرح اول بدون در نظر گرفتن طرح دوم اعمال می گردد متقابله اگر عدد ۱ در محدوده این پارامتر وارد نمایید تمامی طرح دوم بدون در نظر گرفتن طرح اول به کار خواهد رفت اکنون برای متحرک سازی عملیات تبدیل دو طرح به یکدیگر مراحل بعدی را انجام دهید دکمه  Autokey  واقع در پایین صفحه تصویر را فعال کنید . لغزنده زمان را در موقعیت فرهم ۷۰ قرار دهید عدد موجود در محدوده متغیر Mix Amount  از محدوده mix parante  را بر روی ۱ تنظیم کنید دکمه  Auto key را مجددا تحت انتخاب قرار داده تا غیر فعال شود در صورتی که این عمل را انجام ندهید فرامین صادره بعدی سبب ساختن کلیدهای انیمیشن شده که حذف آنها کار مشکلی می باشد . اکنون هر موضوعی که از ماده فوق ساخته شده باشد ظاهر خود را در طول این ۷۰ فرهم تغییر خواهد داد .