برج نوآوری، حل شناسی کلاسیک از برج و تریبون را به یک ساختار بدون درز، سیال و بصری تحریک کننده است که منعکس کننده تنوع و شهرسازی لایه هنگ کنگ است. به عنوان یک نیروی محرکه در توسعه شهر به عنوان توپی طراحی در آسیا، این برج به بیش از 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ و مسکن به عنوان صفحه اصلی باشگاه های اسب دوانی طراحی موسسه نوآوری اجتماعی در برخی از مربع 129،167 فوت است. آمار رفتن یک تور 360 تا را!