پارک شهری  پیشنهاد شده توسط گروه شرکت های نروژی و طراحی فضای Superunion خواهد بود یک مرکز عمومی مدرن در میان یک منطقه اسکله تاریخی در Sandnes، نروژ است. یک حلقه معماری امداد از خورشید و باران را فراهم می کند، و متصل به فضاهای عمومی مختلف کشور، از جمله منطقه چشمه آب برای خنک کردن، اسکیت پارک، آهنگ در حال اجرا و مقدار زیادی از باغ ها، شاخ و برگ و علف های تخمگذار در مورد. الهام در پارک مرکزی نیویورک، این مرکز همچنین قصد دارد تا فضا برای رویدادهای اجتماعی و جشن است.