ویلا سرم ساختار خود پایدار است که مهار قدرت را از پانل های خورشیدی، جمع آوری آب باران و استفاده از آب خاکستری برای گل و گیاه، ایجاد یک جهان کوچک است که نه تنها انتشار کربن را کاهش می دهد، اما منجر به سیستم های زیست محیطی است. معماری فولاد و شیشه عناصر ساختار را به شکل یک قوی، ساختمان مدرن و جادار است. بخش های گلخانه ای با حرارت ابتکاری و گردش هوا برای کشاورزی ارگانیک و تنوع زیستی گیاهی در حال رشد حمایت بیشتر گسترش خودکفایی آن است.