درصورت خرید اکانت نامحدود خانه معمار حق فروش یا به اشتراک گزاشتن اکانت اختصاصی را نداشته ودرصورتی که کاربری غیرازشما ازآن استفاده نماید وتوسط سیستم ما ثبت شود اکانت شما برای همیشه لغو می شود واین ازاختیارات قانونی خانه معمار بوده وضمن اطلاع قبلی دارنده اکانت حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

50,000 ریال – اضافه کردن به سبد خرید