دوره ابتدایی
تراکم دانش آموزانسازمان و تعداد کارکنانمواد آموزشی و ساعات تدریس هفتگی
معیارهای ظرفیت
فضاهای مورد نیاز
ظرفیت و سرانه فضاها
تعداد فضاهای مورد نیاز
مساحت فضاهای مورد نیاز

دوره راهنمایی
تراکم دانش آموزان
سازمان و تعداد کارکنان
مواد آموزشی و ساعات تدریس هفتگی
معیارهای ظرفیت
فضاهای مورد نیاز
ظرفیت و سرانه فضاها
تعداد فضاهای مورد نیاز
مساحت فضاهای مورد نیاز

ضمیمه (راهنمای طراحی)
الف – مکان یابی واحد های اموزشی
۱- کاربریهای سازگار
۲- کاربریهای ناسازگار
۳- شرایط محیطی

ب – ایمنی واحدهای آموزشی
۱- ایمنی در برابر سوانح طبیعی
۲- ایمنی در برابر سوانح غیرطبیعی

ج – فضاهای محوطه