۱- تعاریف پایه
۱-۱ فضاهای ساختمان اداری
۱-۱-۱ گروه ۱ (فضاهای اصلی)
۲-۱-۱ گروه ۲ (فضاهای وابسته اصلی)
۳-۱-۱ گروه ۳ (فضاهای رفاهی)
۴-۱-۱ گروه ۴ (فضاهای پشتیبانی)
۵-۱-۱ گروه ۵ (فضاهای گردش)
الف – گردش افقی در طبقات
ب – گردش عمودی بین طبقات

۲-۱ مساحت زیربنا
۱-۲-۱ زیربنای خالص
۲-۲-۱ زیربنای ناخالص

۳-۱ جمعیت اداری
۱-۳-۱ رده بندی شغلی
۲-۳-۱ رده بندی معماری
۳-۳-۱ جدول تبدیل رده بندی شغلی به رده بندی معماری

۴-۱ مساحت سرانه
۱-۴-۱ سرانه مبنا
۲-۴-۱ سرانه خالص زیربنا
۳-۴-۱ سرانه ناخالص زیربنا

۲- جداول محاسباتی
۱-۲ جدول سرانه های مبنا در گروه ۱
۲-۲ جدول سرانه های مبنا در گروه ۲
۳-۲ جدول سرانه های مبنا در گروه ۳
۴-۲ جدول سرانه های مبنا در گروه ۴
۵-۲ جدول سرانه های مبنا در گروه ۵

۳- روش محاسبه زیربنا و کنترل سطوح
۱-۳ روش محاسبه زیربنا
۲-۳ شاخص های کنترل سطوح
۱-۲-۳ کارایی ساختمان
۲-۲-۳ کارایی مفید اداری
۳-۲-۳ توزیع نامناسب
۳-۳ نکات مهم در انجام محاسبات

مثال (اداره با جمعیت ۱۰۰ نفر)