فصل اول – تعاریف ،تقسیم بندی ،ویژگی ها و کاربریهای فضاهای سبز
تعاریف و تقسیم بندی فضاهای سبز به طور خاص
تقسیم بندی فضاهای سبز به طور عام ( تقسیم بندی ژئوبتانیک )
محیط زیست و توان اکولوژیک سرزمین
نیازهای طبیعی و درونی رویشگاههای فضاهای سبز (نیازهای بیولوژیکی )
ضوابط انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز

فصل دوم – ضوابط باغبانی – طراحی
تقسیم بندی گیاهان از نظر فرم
کاربری درختان و ضوابط مربوط به آن
ضوابط کاشت درختچه ها
ضوابط کاشت گیاهان پوششی،پیازی،بالارونده ها و چمن ها
ضوابط مربوط به انتخاب گونه های مقاوم و سازگار ، با توجه به آسیب پذیری اکولوژیکی آنها

فصل سوم – ضوابط طراحی و معماری فضاهای سبز شهری و مراکز جمعیتی غیر روستایی 
سرانه فضای سبز
ضوابط طراحی و معماری فضاهای سبز شهری و مراکز جمعیتی غیر روستایی ، بر اساس تقسیمات آن
ضوابط تعیین سطح زیربنا و مکان استقرار ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز فضای سبز
ضوابط مکان یابی و طراحی ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز فضاهای سبز شهری

فصل چهارم – دستورالعملهای پیوست (حفاظت و کنترل کیفیت گیاهان در فضاهای سبز )
دستورالعملهای جابه جایی گیاهان و مراقبت از آن
دستورالعمل و ضوابط هرس
ضوابط و دستورالعملهای استفاده از قیم و مهار درختان
دستورالعملهای مربوط به پوشش درختان و حفاظت آنها در برابر صدمات و خسارات
دستورالعملهای استفاده از مالچ ،دفع آفات و علفهای هرز ،انتخاب سموم و طرز تهیه و روش کار آنها
راهنمای کلی ایمنی در برابر آتش سوزی در فضاهای سبز شهری
مبانی نظارت و کنترل کیفیت
دستورالعمل بررسی مقاومت و میزان حساسیت در برابر بیماریهای گیاهی
دستورالعمل بررسی وضعیت موجود بوسیله گروه فنی و مدیریت