فصل اول : فضاهای تشکیل دهنده سینما

۱-۱ سالن نمایش

۱-۱-۱ فواصل دید
۲-۱-۱ زوایای دید
۳-۱-۱ زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده
۴-۱-۱ صندلی تماشاگران
۵-۱-۱ راهروهای سالن نمایش
۶-۱-۱ ورودی و خروجی های سالن نمایش
۷-۱-۱ پرده نمایش فیلم
۸-۱-۱ سایر ملاحظات در سالن نمایش ۹-۱-۱ حجم و سرانه سالن

۲-۱ سالن انتظار

۱-۲-۱ مشخصات عمومی
۲-۲-۱ سایر مشخصات

۳-۱ اتاق پروژکتور و ملحقات آن

۱-۳-۱ مشخصات عمومی
۲-۳-۱ سایر مشخصات

۴-۱ ورودی سینما

۱-۴-۱ مشخصات عمومی
۲-۴-۱ سایر مشخصات

۵-۱ گیشه بلیط فروشی

۶-۱ سرویسهای بهداشتی
۱-۶-۱ مشخصات عمومی
۲-۶-۱ سایر مشخصات

۷-۱ فضاهای اداری

۸-۱ انبار و اتاق تاسیسات

۹-۱ فضاهای ارتباطی
۱-۹-۱ مشخصات عمومی
۲-۹-۱ سایرمشخصات

۱۰-۱ پارکینگهای سینما

۱-۱۰-۱ مشخصات عمومی
۲-۱۰-۱ سایر مشخصات

۱۱-۱ بوفه و رستوران


فصل دوم : توصیه های طراحی

۱-۲ همجواریها
۱-۱-۲ همجواری مطلوب
۲-۱-۲ همجواریهای مخاطره آمیز یا نامطلوب
۳-۱-۲ همجواری با مجموعه های فرهنگی و هنری
۴-۱-۲ احداث سینما در یک مجتمع

۲-۲ معابر اطراف سینما

۳-۲ نمای سینما

۴-۲ نکات ایمنی