مقدمه

تعریف فضای سبز

کاربری زمین از نظر پوشش گیاهی

فضاهای سبز عمومی

فضاهای سبز نیمه عمومی

فضاهای سبز خیابانی

فضاهای سبز خصوصی

تعریف عامیانه

تعریف آکادمیک

نقش فضای سبز

جذب  پرتوهای خورشید

اسامی گونه های مقاوم

جذب گردو غبار هوا

تولید نیتوسنید

تعدیل آب و هوا

کاهش آلودگیهای

آشنایی  با گیاهان

نور

چرخه روشنایی برای گیاهان

رطوبت

بافت

ساختمان خاک

فضای حاما بین ذرات

رنگ

نام فایل :طراحی شهری ، فضای سبز

 حجم :412کیلوبایت– pdf

دانلود ازخانه معمار

رمز عبور :www.housearchitect.ir