تعداد سوالات رشته مهندسی معماری

این مجموعه شامل ۶ گرایش زیر است:

۱ـ مهندسی معماری

۲ـ معماری منظر

۳ـ مهندسی معماری اسلامی

۴ـ مطالعات معماری ایران

۵ـ بازسازی پس از سانحه

۶ـ معماری داخلی

کلیه ۷ ماده درسی در یک دفترچه ارائه شده با ۱۷۰ سؤال و ۲۰ دقیقه زمان پاسخگویی.

مهندسی معماری:

شامل دروس: زبان عمومی وتخصصی ـ دروس فنی ساختمان ـ دروس تاریخ و مبانی نظری ـ درک عمومی معماری ـ درک عمومی معماری منظر ـ تاریخ شهر در ایران ـ مبانی بازسازی پس از سانحه می‌باشد.

زبان عمومی و تخصصی:

۱ـ کتاب مدرسان شریف

۲ـ Tofel reading comprehension and vocabulary workbook

3ـ فرهنگ مصور معماری، ترجمه دی کینگ  چینگ ۴ـ انگلیسی معماری دکتر حسن رستگارپور ۵ـ واژه‌های کاملاً ضروری ۵۰۴ لغت

عناصر و جزئیات و شناخت مواد و مصالح:

 ۱ـ کتاب مدرسان شریف ۲ـ عناصر و اجزاء، سیاوش کباری ۳ـ مصالح ساختمانی، احمد حامی ۴ـ نشریه‌ی۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)۵ـ مصالح ساختمانی مؤلف سام  فروتنی ۶ـ مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ، مصالح و فراورده‌های ساختمانی

تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات:

۱ـ کتاب مدرسان شریف ۲ـ مبحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان ۳ـ کتاب راهنمای طراحی اقلیمی تألیف مرتضی کسمایی ۴ـ اقلیم و معماری تألیف مرتضی کسمایی ۵ ـ بررسی اقلیمی ابنیه سنتی، دکتر وحید قبادیان ۶ـ راهنمای طراحی اقلیمی دکتر وحید قبادیان ۷ـ معماری و روشنایی دکتر حیدری ۸ـ مهندسی آوا و روشنایی در معماری دکتر مرتضی حسن‌زاده ۹ـ تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری، سلطاندوست ۱۰ـ مبانی فیزیک ساختمان۱: آکوستیک، قیابکلو ۱۱ـ مبانی فیزیک ساختمان ۲: تنظیم شرای محیطی ، قیابکلو

ایستایی:

۱ـ کتاب مدرسان شریف  ۲ـ درک رفتار سازه‌ها؛ مور فولر ترجمه دکتر محمود گلابچی ۳ـ سازه در معماری؛ سالوادوری ماریو ترجمه دکتر محمود گلابچی ۴ـ معمار+مهندس= ساختار ۵ـ سازه­های مشکب فضایی ۶ـ سیستم­های ساختمانی آینده ۷ـ فناوری نوین ساختمانی ۸ـ ساختمان­ها چگونه عمل می­کنند؟ ۹ـ مطالعات موردی در سایر کتاب­های گلابچی ۱۰ـ کتاب­های جدید دکتر گلابچی

تاریخ و مبانی نظری :

۱ـ کتاب مدرسان شریف  ۲ـ کتاب از زمان و معماری، تألیف منوچهر مزینی ۳ـ فضا، زمان، معماری، مترجم منوچهر مزینی ۴ـ مبانی و مفاهیم  معماری معاصر غرب؛ وحید قبادیان ۵ـ معماری ایران؛ استاد کریم پیرنیا ۶ـ سبک‌شناسی؛ استاد کریم پیرنیا ۷ـ معماری ایران در دوران اسلامی؛ محمد یوسف کیانی ۸ـ آشنایی با معماری جهان؛ ابراهیم زارعی ۹ـ تاریخ معماری غرب؛ امیر بانی‌مسعود

درک عمومی معماری منظر:

۱ـ کتاب مدرسان شریف ۲ـ کتاب‌ باغ‌های ایران، مؤلف غلامرضا نعیما ۳ـ باغ ایرانی حکمت کهن، منظر جدید: موزه‌ هنرهای معاصر ۴ـ باغ ایرانی بازتابی  از بهشت؛ سازمان میراث فرهنگی ۵ـ اصول طراحی فضای سبز در محیط‌های مسکونی؛ مرکز تحقیقات مسکن ۶ـ باغ ایرانی؛ مؤلف استاد کریم پیرنیا ۷ـ باغ‌های ایرانی و کوشک‌های آن؛ دونالد ویلبر ۸ـ معماری و طبیعت در گذر زمان؛ دکتر بهبهانی

درک عمومی معماری:

۱ـ کتاب مدرسان شریف ۲ـ کتاب برداشت از بناهای تاریخی، مؤلف امیرعلی خلیلیان۳ـ عناصر معماری از صورت تا مکان؛  پی‌یرفن مایس، ترجمه فرزین فردانش ۴ـ زیباشناسی معماری؛یورگ گروتر انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۵ـ فرم فضا نظم معماری؛ دی‌کینگ چینگ ترجمه زهره قره‌گوزلو ۶ـ ریشه‌ها و گرایش‌های نظریه معماری؛ دکتر محمد منصور فلامکی ۷ـ پرسپکتیو؛ گ. وایت ترجمه هرمز معزز