زبان:

زبان تخصصی پیشرفته برآی دآنشجویان معماری – مهدوی نژاد- فصل دوم

لغات کتاب ربان تخصصی معماری – رستگارپور

لغات کتاب زبان تخصصی معماری – فرهادی

تاریخ و مبانی نظری :

سیری در مبانی نظری معماری – دکتر معماریان

مبانی نظری معماری – دکتر یاران ) انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

معماری ایرانی- دکتر معماریان

سبک شناسی معماری ایرانی- پیرنیا

معماری آسلامی- پیرنیا

کتابهای بانی مسعود

زیبایی شناسی در معماری – یورگ گروتر

معماری جهان – زارعی

هنر در گذر زمان- قسمت های مربوط به معماری

از زمان و معماری – مزینی

معماری معاصر غرب- قبادیان

تاریخ معماری – سپهری مقدم

سیر اندیشه های معماری – مهدوی نژاد

دروس فنی:

جزوه تنظیم شرایط محیطی- دکتر مفیدی

طراحی اقلیمی- قبادیان

بررسی اقلیمی ابنیه سنتی- قبادیان

طبقه بندی سیستم ها – سلطاندوست

مباحث پنجم/ چهاردهم/ پانزدهم/ شانزدهم/ نوزدهم مقررآت ملی

مصالح شناسی- احمد حامی

استاتیک و مقاومت مصالح

عناصر و جزئیات

جزوات زبان ، تاریخ معماری ، ایستایی ، عناصر و جزئیات ، تاسیسات ، تنظیم شرایط محیطی ، مصالح ساختمانی ،  ( ویژه آزاد) آکادمی تخصصی معماری