بیمارستان تخصصی کودکان
عنوان : بیمارستان تخصصی کودکان

مناسب برای طرح4 وپایان نامه
شامل:

پلان های معماری ، پلان شیب بندی
پلان اندازه گذاری و تیپ درب وپنجره ونازک کاری
سقف کاذب ومبلمان ، نقشه سر درب ورودی بیمارستان
تجزیه وتحلیل ، برش ها ، نما ها ، 60عکس از تغییرات وساخت بیمارستان

اضافه کردن به سبد خرید

دانلود 20عکس اول-بیمارستان کودکان

دانلود 20عکس دوم-زمان ساخت

دانلود 20عکس سوم-ساخت بیمارستان