بیمارستان 100تختخوابی با گنجایش110تخت

تری دی مکس بیمارستان ،بیمارستان تری دی خارجی

رساله کامل بیمارستان ۱۰۰تختخوابی

عکس های موجود از سایت پروژه

پلان های  کامل بیمارستان

دو عدد مقطع از بیمارستان 

نماهای بیمارستان  

۳dmaxبیمارستان 

پرسپکتیوهای بیمارستان 

پوستر طراحی شده 

عکس از کارراندوشده نهایی

اضافه کردن به سبد خرید