برای مثال یک ترسیم با فرمان line کشیده ایم و انتهای ترسیم را رها کرده ایم حال با اجرای فرمان مجددline وزدن دکمه enterدوباره ترسیم از نقطه انتهایی قبلی شروع می شود.
حال این روش را می توان برای فرما pline – arc نیز اجرا کرد.