فضای معماری به بیانی توصیف مادی”مکان”یا ظرفی است که در آن بخشی از فعالیتهای زندگی بشر صورت می پذیرد بنابراین فضای معماری با زندگی رابطه ای ناگسستنی دارد.اگر زندگی تنها به مفهوم  بیولوژیکی و حیوانی آن در نظر بود،گرچه موانعی بزرگ در رسیدن به این هدف وجود دارد،لااقل ابهامی بوجود نمی آمد ،زیرا در هر حال پاسخ از نوع فنی و علمی بود.اما مسئله این است که بخش مهمی از زندگی به فعالیتها و نیازهای زندگی انسان مربوط می شود و در این عرصه است که اختلافها،بحثها و نظریه ها شکل می گیرند.

عنوان تحقیق : فضاومعماری – نسخه اندروید 

دانلود رایگان | خانه معمار